سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دایره المعارف فقه بر مذاهب اهلبیت(ع)  
نویسنده 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
عضو هیئت علمی 
دایره المعارف فقه بر مذاهب اهلبیت(ع)  
 
 
علمی اجرایی 
همکاری 
مرکز تحقیقات قوه قضاییه 
محقق و نویسنده 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیه بخش خواهران  
همکاری 
 
 
اجرایی 
تدریس 
مدرسه حضرت آیت الله گلپایگانی 
مدرس 
 
 
برائت و استصحاب و مکاسب 
تدریس 
مدرسه مبارکه حجتیه 
مدرس 
 
 
حلقه ثالثه