چرا عامل تأثیر مجلات نمی تواند برای ارزشگذاری تحقیقات استفاده شود
37 بازدید
محل نشر: مدرس علوم انسانی » پاییز 1384 (ویژه نامه مدیریت) - شماره 42 »18 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی