ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر پراکنش تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره
41 بازدید
محل نشر: جغرافیای طبیعی » پاییز 1387 - شماره 1 »14 صفحه - از 71 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی